Oerlis:Fryske Beweging

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Doel fan dit artikel is om yn details de ûntwikkeling en skiednis fan de Fryske beweging sûnt likernôch 1800 te beskriuwen. (mei in stik as tweintich, tritich satelyt-artikels) Om ta in ridlik folslein artikel te kommen sil it wol in skoftke duorje oant dit artikel "klear" is. Jim wurde fan herte útnoege hjir oan by te dragen! Troch sels in tiidrek te beskriuwen of op dizze oerlisside suggestjes en krityk te leverjen! B. 20.18, 1 aug 2004 (UTC)

It liket my saak dat der dúdlik makke wurdt dat de Ried fan de Fryske Beweging yn syn karbrief ôfstân nimt fan it stribjen nei selstannigens.Yn 'e Wâlden 10.05, 2 aug 2004 (UTC)

Wurdt der noch oan de side wurke?--J'88 9 des 2009, 23.57 (CET)
It wurk op dizze side leit al jierren stil.... Soe ien der wer ris mei begjinne wolle? Groetnis fan MeinRei 6 apr 2011, 17.32 (CEST)
Fiel jo frij (ik soe wol wolle, mar haw der gjin ferstân fan). Drewes 6 apr 2011, 18.18 (CEST)
Sa'n soad ferstân haw ik der ek net fan, mar ik tocht dat B. der miskien wat oandwaan koe. Ien oaren mei fan my ek. MeinRei 6 apr 2011, 18.24 (CEST)

....de earsten dy’t yn 1917 mei 'Frisia' in serieus Frysktalich literêr tydskrift opsetten. Soe Iduna ek net as serieus en literêr oanmerke wurde meie? Drewes (talk) 27 okt 2012, 14.12 (CEST)