Oerlis:François Haverschmidt

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Om de linken naar Wikipedia-NL te kunnen blijven gebruiken, moet dit lemma worden hernoemd naar François HaverSchmidt. Zo te zien kan ik dat niet zelf, vandaar mijn vraag: wil iemand dat voor mij doen? Bij voorbaat dank, met groet, Willem Huberts.

Ik wit net krekt wat er wol, mar it hinget gear mei de stelling dat it fan fan François "HaverSchmidt" wie. Neffens Tresoar stiet der op syn berte-akte gewoan "Haverschmidt", dat ik stel út it bewiis ôf te wachtsjen. Aliter 00.17, mar 3, 2006 (UTC)

Ik heb zojuist opnieuw de naamsverwijzing gewijzigd van Haverschmidt naar HaverSchmidt. Voor iemand dit wederom meent te moeten corrigeren, is het misschien verstandig even te kijken op KB Den Haag over HaverSchmidt. Met groet, Willem Huberts

Ik heb zojuist opnieuw de naamsverwijzing gewijzigd van HaverSchmidt naar Haverschmidt. Voor u dit wederom meent te moeten corrigeren, is het misschien verstandig even dit artikel en deze overlegpagina te lezen. Aliter
Willem Huberts is der wier fan oertsjûge dat it fan fan Haverschmidt HaverSchmidt wie, en feroaret de side dêrom sûnder lêzen of oerlis. Ik pas de side wer wat fierder oan om it dúdlik te meitsjen, mar ik wit net of it gefolch hawwe sil. Aliter 20.02, apr 1, 2006 (UTC)

Mijn beste Aliter, ik geef het op. Tegen domheid valt niet te strijden. Mochten uw acties representatief zijn voor de Friese Wikipedia, dan valt met recht te vrezen voor het kwaliteitsniveau ervan. Zo te zien hebt u niet de moeite genomen de door mij verstrekte bronvermelding tot u te nemen en op waarde te schatten. De situatie is nu als volgt: ik geef u een onverdachte bron, die u naast u neerlegt, zonder een andere bron te noemen waarop u zich baseert en die mij zou kunnen overtuigen. Beschikt u over betere bronnen? Bij voorbeeld een kopie van de geboorteakte? Zo ja, dan zou ik die graag zien en dan zou u inderdaad een punt hebben. Zonder dergelijk verifieerbaar bronnenmateriaal (dat ik wel geef en u niet) maakt u zich (en dus de Friese Wikipedia) belachelijk. Het zij zo. Ik wens u verder veel succes toe. Met groet, Willem Huberts. (PS: misschien kunt u in het vervolg de moeite nemen mijn naam correct weer te geven?)

Het spijt me van de manier waarop dit resultaat bereikt is. Het zal een communicatieprobleem zijn, maar ik verwachte werkelijk dat als u de pagina en de overlegpagina daadwerkelijk zou lezen, u zou zien dat ik inderdaad de geboortegegevens gebruikte. Dat ik al na uw eerste wijziging citeerde uit het stuk van de Koninklijke Bibliotheek had ik eveneens duidelijk geacht. Maar evenmin als u zie ik aan het overleg dat de ander daadwerkelijk de aangeduide tekst leest. Het zij zo. Aliter
Willem Huberts fûn syn boarne, de Keninklike Bibeleteek better, om't er net sjocht dat der in boarne is foar de ynformaasje sa't wy dy hawwe. Hy jout it op en is sá misledige dat er dêrtroch noch net iens in skriuwflaterke ferbetterje kin.
Ik achtsje de KB heech, mar foar net-boek gegevens net ûnfeilber. Boekgegevens, lykas de namme Haverschmidt, kin eltsenien fansels yn harren katalogus fine. Spitich dat it sa rint, mar ik haw hieltiid noch it idee dat er de siden gewoan net lêzen hat. (En fierders noch wat minder fraaie wurden foar de Wikipedy en foar my.) Aliter 00.44, apr 2, 2006 (UTC)
Ik hie jûsterjûn sjoen dat Willem Huberts it wer feroare hie. Ik wie fan doel om wat langer rûn te sjen en arguminten te finen foar it iene of it oare. It is spitich dat Willem Huberts ús no belachelijk fynt. It is fansels ek lêstich at immen gjin Frysk lêze kin om alles te folgjen mar troch oerlis (en in stikje oersetting at dat nêdich) is moatte wy der dochs altiten ta in goeie oplossing komme kinne. It wie better wêst om der hjir earst troch oerlis út te kommen en gjin editwar op de siden sels te begjinnen.
Ik haw earst efkens googele om op der ferskate siden op it internet te sjen wat it meast brûkt wurd. Is neffens my gewoan Haverschmidt, ek by tal fan ûnderwiisynstellings. Mar it measte is fansels it oernimmen fan ynformaasje dy't earne foarhannen is.
Miskien is it better te sjen nei hokker boarne it bêste is.
  • Berteakte by Tresoar. Yn de te rieplachtsjen database stiet 'Haverschmidt', mar dat wol net sizze dat dit ek op de Berteakte stiet. By it oernimmen fan nammen fan de aktes yn de database wurde wol gauris lytse nuances weilitten/fergetten. Miskien is kin ien dit neisjen by Tresoar.
  • Goffe Jensma brûkt op de omslach fan syn boek oer it Oera Linda de foarm HaverSchmidt (sjoch ek op de side oeralindaboek). Neffens mei hat Jensma sa'n bytsje alles fan en oer HaversSchmidt lêzen en at hy HaverSchmidt brûkt seit fansels wol wat. (Ik haw it boek in skoft lyn lêzen en wit net mear krekt oft hy yn it boek ek konsekwint HaverSchmidt brûkt, moat ik mar ris neisjen.
  • De kranten út syn tiid. Ek by Tresoar te finen, Wumkes, nimt wer Haverschmidt.
  • Houweliksakte beskreaun yn GenLias ek wer mei lytse 's'.
  • Spitigernôch kin ik de Aktes fan ferstjerren fan Schiedam net op it ynternet fine. Is miskien ek wol nijsgirrich.
Wat is baas? Ik fyn it sa wol aardich, it stiet dúdlik yn it ferhaal dat hysels de namme HaverSchmidt brûkte. Offisjele ynstaansjes en kranten út syn tiid lykje gewoan Haverschmidt te brûken. Ek de measte minsken dy't op namme HaverSschmidt sykje sille dit sûnder dat se in protte fan de man ôfwitte Haverschmidt brûke. Oft wy oerol wêr't Haverschmidt stiet no HaverSchmidt wurde moat bin ik noch net fan oertsjûge. Theun 09.04, apr 2, 2006 (UTC)
(Skiedaam is noch net opnaam yn Genlias, dat it kin wêze dat dy noch net digitalisearre binne.) Fansels moatte wy hoeden wêze mei wat wy op GernLias/Tresoar fine. Bygelyks, Ljouwert, by Tresoar, skriuwt Francois, wylst Utert François hat; hjit er dan Francois? Mar útsein resinte skriuwers dy't it hawwe oer de skriuwer, skriuwt eltsenien s, foar pake en alle oaren. Oant der oertsjûgend bewiis is dat al dy lju mis binne, moatte wy it mar op s hâlde. (Dat Huberts sa reagearret om't er gjin Frysk lêze kin, dat soe fansels sa wêze kinne. Dan is it wol in moedich man, om te besykjen in side oan te passen dêr er net fan wit wat der stiet, en dan ek noch sûnder help of oersettings te freegjen. Ik sels soe my dêr net oan weagje.) Aliter 00.07, apr 3, 2006 (UTC)

Jiertal oanpast[boarne bewurkje]

Oer dizze [1] haw ik wat twifels. Ik kin it ek net sa hurd fine hoe at dit wol sit. Miskien moat ik it by de bibliotheek opskykje. Of wit in oaren ien dit te finen. Theun 1 mrt 2008, 13.00 (CET)

Hy is yn 1863 boaske, neffens genlias, dat dan liket dit al better te pasjen. Aliter 3 apr 2009, 02.29 (CEST)

Berteakte[boarne bewurkje]

Ik haw dit opsocht. By allefriezen stiet no syn berteakte, en der stiet "François", dy't in bern is fan Nicolaas Theodorus Haverschmidt. Dat it is yndie sa't it hjir stiet. Mysha (oerlis)