Springe nei ynhâld

Klaas van Tuinen

Ut Wikipedy

Klaas van Tuinen (Aldeboarn, 28 oktober 1840 - dêre, 14 july 1905) wie in biolooch, letter bekend ûnder de namme Klaas Bisschop van Tuinen.

Fan jongs ôf oan hie er niget oan de natoer, benammen plant- en dierkunde. Hy wurke earst in skoft op de siktary fan Boarn mar begûn yn 1879 in stúdzje oan de Universiteit fan Amsterdam. Yn 1880 slagge er foar de eksamen MU yn dychstof- ierd- plant- en dierkunde. Yn 1871 folge in beneaming as learaar natoerlike histoarje oan de RHB yn Swol. Yn 1879 waard er ek learaar oan it gymnasium. Fierders joech er in jier of wat les yn plant- en dierkunde oan de normaalskoalle foar ûnderwizers yn Swol.

Ek wie er konservator oan it museum fan de Feriening foar Provinsjale Wolfeart yn Oerisel en bestjoerslid fan de Swolske ôfdieling fan de Maatskippij fan Túnbou en Plantkunde en siktaris-ponghâlder fan de muzykskoalle. Benammen aktyf wie Van Tuinen foar de ‘Nederlânske Entomologyske Feriening’ en skreau fan dêrút stikjes yn it tydskrift fan de feriening.

Klaas van Tuinen wie de earste dy't it slagge mei in kamera en in mikroskoop de seagen fan blêdwapsen te fotografearjen. Fan it herbarium dat hy mei syn buorjonge Franciscus Holkema oanlein hat, is harren earste fûns (de Weegbree), yn brûklien ôfstien troch it Ryksherbarium yn Leien. It proefskrift fan Franciscus (it ienige noch besteande eksemplaar yn de orizjinele bân) en ek foto's fan de seagen fan de blêdwapsen dy't er makke, binne ûnderbrocht yn in permaninte eksposysje fan Aldheidkeamer Uldrik Bottema fan Aldeboarn.

  • Nederl. planten. Beschrijving onzer akkerbouw-, tuinbouw- en boschbouwgewassen en onkruiden, benevens een kort overzicht der voor planten schadelijke en nuttige dieren (1874)
  • Naamlijst van vogels, welke in Nederland in den wilden staat zijn waargenomen (1892). Met
  • Diersoorten nuttig voor den landbouw of houtteelt, volgens Kon. Besluit van 25 Aug. 1880. 13 platen met handleiding (1880-82). ( mei A.F.D. Hoffman)
  • artikels yn it tydskrift foar Entomology (1906)