Springe nei ynhâld

Fierdere Reformaasje

Ut Wikipedy

De Fierdere Reformaasje is de streaming yn de Grifformearde tsjerke yn Nederlân dy’t yn de 17e en 18e (rûchwei fan 1600 oant 1750) iuw nei foaren kaam. De streaming lei der klam op dat de reformaasje fan de tsjerke, dy’t der yn de 16e iuw west hie, ek yn it libben fan de leauwigen en yn de maatskippij ta utering hearde te kommen. Dit wie in reaksje op in bestjurre tastân en ferflakking yn de griffermearde tsjerke fan dy tiid.

As stichter fan de Fierdere Reformaasje wurdt wol wiisd nei de Middelburchske predikant Willem Teellinck, dy't yn 1608 syn reformaasjegeskrift Philopatris opdroech oan de Steaten-Generaal. Bekende fertsjintwurdigers fan dizze streaming wienen de Utertse heechlearaar Gisbertus Voetius, de Rotterdamse predikant Wilhelmus à Brakel en de Utertse predikant en dichter Jodocus van Lodenstein.

Ek yn Ingelân en Dútslân binne yn de 17e en 18e iuw fergelykbere vroomheidsbewegingen oan te wizen. Yn Ingelân hjitte sy Puriteinen, yn Dútslân wurde hja Piëtisten neamd.

Fertsjintwurdigers fan de Fierdere Reformaasje

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
 • Beeke, Joel R. The Quest for Full Assurance: The Legacy of Calvin and His Successors. Carlisle, Pennsylvania: Banner of Truth Trust, 1999.
 • Beeke, Joel R. “Insights for the Church from the Dutch Second Reformation,” Calvin Theological Journal 28 (1993): 420–424.
 • Brienen, T., K. Exalto, et al. De Nadere Reformatie: Beschrijving van haar Voornaamste Vertegenwoordigers. De haach: Utj. Boekcentrum B.V., 1986.
 • Brienen, T., K. Exalto, et al. De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme. De Haach: Utjouwerij Boekensentrum B.V., 1989.
 • Brienen, T., K. Exalto, et al. Theologische Aspecten van de Nadere Reformatie. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum B.V., 1993.
 • de Reuver, Arie. Sweet Communion: Trajectories of Spirituality from the Middle Ages through the Further Reformation. Trans. James A. De Jong (Grand Rapids: Baker Academic, 2007).
 • Elshout, Bartel. The Pastoral and Practical Theology of Wilhelmus à Brakel. Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 1997.
 • Heppe, Heinrich. Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformirten Kirche, Namentlich der Niederlande. Leien: E.J. Brill, 1879.
 • Muller, Richard. Scholasticism and Orthodoxy in the Reformed Tradition: An Attempt at Definition. Grand Rapids, Michigan: Calvin Theological Seminary, 1995.
 • Schuringa, Gregory D. "Embracing Leer and Leven: The Theology of Simon Oomius in the Context of Nadere Reformatie Orthodoxy." Grand Rapids, Michigan: PhD dissertation, Calvin Theological Seminary, 2003.
 • Shantz, Douglas H. Between Sardis and Philadelphia: the Life and World of Pietist Court Preacher Conrad Bröske. Leien: Brill, 2008.
 • van Asselt, W. J. and E. Dekker, eds. De Scholastieke Voetius. Zoetermeer: Boekencentrum, 1995.
 • van Asselt, W. J. Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise. Grand Rapids: Baker Book House, 2001.
 • van Lieburg, Fred. From Pure Church to Pious Culture. The Further Reformation in the Seventeenth-Century Dutch Republic Yn Later Calvinism. International Perspectives, edited by W. Fred Graham (Kirksville, 1994).
 • van 't Spijker, W., et al. Oude Schrijvers. Houten: Den Hertog, 1997.

Keppelings om utens

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]