Boskgoudstjer

Ut Wikipedy
De boskgoudstjer.

De boskgoudstjer (wittenskiplike namme: Gagea lutea) heart ta de ynlânske wylde planten. Yn Fryslân lit er him eins allinne noch mar yn Feanwâlden fine. Tusken de Skierstins en de pastorij binne der yn 'e maitiid, sa om maart hinne, lytse tropkes fan dizze goudstjerren lâns de Muontsewei te sjen. Neffens D.T.E. van der Ploeg liket dat it iennige plak yn Fryslân te wêzen dêr't er him hanthavenje koe. Sok hanthavenjen hat nei alle gedachten te krijen mei de bysûndere boaiem om 'e Skierstins hinne.