Berjocht:Side fan de wike 2011/wike 24

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
De Fryske god Tonger yn striid mei Reuzen

De Fryske mytology beskriuwt de ferhalen fan eartiids en hawwe har oarsprong yn de foar-kristlike Germaanse tiid. Om-ende-by 1845 waard troch de bruorren Joast Halbertsma en Eeltsje Halbertsma en Waling Dykstra in begjin makke mei it sammeljen fan Fryske mearkes, sêgen en teltsjes. Fan it leauwen dêr't dy ferhalen mûglik in oarsprong yn hienen is mar summiere ynformaasje beskikber. Lykwols kinne de foarstellingen en opfettings fan de eardere Friezen wol rekonstruearre wurde.

Yn de saneamde Utertske doopsûnthjit binne de nammen oerlevere fan de Fryske goaden, dêr't de wichtichste fan Weda wie (by guon Germaanske stammen Wodan of Odin neamd). Hy bestjoerde de wrâld, wie de god fan de kriich, mar ek fan de wiisheid. Fan him krigen de Friezen it runeskrift. De woansdei is nei him neamd. Tonger wie de soan fan him. It dwaan fan minskeoffers troch de Friezen is bekend wurden fan de ferhalen oer de misjonarissen dy't it kristendom ferkundigen. Fan de sindeling Wulfram ...

Lês mear ...