Anne Dykstra

Ut Wikipedy

Anne Dykstra (1950) is in Frysk wurdboekmakker dy't mear as tritich jier wurke by de Fryske Akademy.[1]

Anne Dykstra studearre Ingelsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit Utert. Yn 1983 begûn er as redakteur foar it Wurdboek fan de Fryske taal. Dykstra begûn mei it Fryske Wurdboek, mar wurke by de Akademy ek mei oan de taaldatabank. Boppedat makke er in Frysk-Ingelsk Wurdboek. Yn syn lêste jierren by de Fryske Akademy wie Dykstra belutsen by it gearstallen fan in 'grien boekje' foar it Frysk, as ûnderdiel fan in Frysk taalportaal op ynternet. It late ta in tal fûle strideraasjes oer de foarstelde wizigings fan de stavering. Dykstra is ûnder mear haadredakteur fan it International Journal of Lexicography. Boppedat wie hy belutsen by it taheakjen fan it Frysk oan Google Translate.[2]
Yn 2020 makke Dykstra mei oaren in oersetting fan it Lexicon Frisicum fan Joast Hiddes Halbertsma.[3]

Publikaasjes[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Het bijgeloof is diep gegriffeld in het menschelijk hart’. Folklore in Halbertsma’s Lexicon Frisicum (1872) (2020) yn: Trefwoord. Matthias de Vries-Genootschap. ISSN 0929-6883.
 • Joost Halbertsma and the Lexicon Frisicum (2020), mei Sarah Ogilvie en Gabriella Safran yn: The Whole World in a Book. Dictionaries in the Nineteenth Century, 93 – 109
 • Superstition is Deeply Imprinted in the Human Heart, Halbertsma’s Lexicon Frisicum (2020), mei Jonathan Roper yn: Dictionaries as Sources of Folklore Data, 129 – 149
 • English and Frisian in Joost Halbertsma's Lexicon Frisicum (1872) (2018) yn: Dictionaries: journal of the Dictionary Society of North America, 39(2), 51 - 78. ISSN 0197-6745
 • Dictionary Portals (2017), mei Hindrik Sijens, Bob Boelhouwer en Pedro A. Fuertes-Olivera yn: The Routledge Handbook of Lexicography, 754 - 766
 • The Lexicography of Frisian (2016), mei Patrick Hanks en Gilles-Maurice De Schryver yn: Handbook of Lexis and Lexicography
 • Het Fries op Google Translate (2016) yn: Nieuwsbrief Stichting Taalverdediging. Voor herstel en behoud van het Nederlands, 11 - 11. ISSN 2211-5013
 • A standardized wordlist and new spellchecker of Frisian (2015), mei F.J. van der Kuip, P. Duijff en Hindrik Sijens yn: Kernerman Dictionary News, 19 - 20. ISSN 1565-4745
 • English and Frisian in the Lexicon Frisicum (2015) yn: Dictionaries: journal of the Dictionary Society of North America, 35. ISSN 0197-6745
 • Taalweb (2014), mei P. Duijff, H.J. van der Kuip en Hindrik Sijens
 • Wêrom 'droech' tenei as 'drûch' skreaun wurdt (2013) yn: Friesch Dagblad ISSN 1574-082X.
 • Radioynterview oer stavering (2013) Omrop Fryslân
 • It ferlet fan in heldere Fryske stavering (2013) yn: Friesch Dagblad ISSN 1574-082X
 • Language Web for Frisian (2013) mei H. Sijens, I. Kosem, J. Kallas, P. Gantar, S. Krek, M. Langemets en M. Tuulik yn: Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 93 – 105
 • Monument voor de Nederlandse lexicografie [Review fan: Piet van Sterkenburg, Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. Schiedam, Scriptum ISBN 978 90 5594 8376 (2012) yn: Internationale Neerlandistiek, 50(3), 293 - 296. Amsterdam University Press. ISSN 1876-9071
 • Het 'Lexicon Frisicum' is een uiting van cultureel nationalisme (2011) yn: Friesch Dagblad; ISSN 1574-082X
 • Halbertsma (2011) yn: Ljouwerter Krante
 • Proefskrift Halbertsma (2011) Omrop Fryslân-radio
 • Frjemde ynslûpsels (2011) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 3 (april), 34 - 35; ISSN 1571-4020
 • J.H. Halbertsma als lexicograaf. Studies over het Lexicon Frisicum (1872) (2011) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 2 (febrewaris) ISSN 1571-4020
 • Te gean of net te gean (2011) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 2 (febrewaris). ISSN 1571-4020
 • Koningin Beatrix opent op lexicografencongres de online-versie van het Wurdboek fan de Fryske Taal 40.000 kaartjes over het woordje ‘de’ staan online (2010), mei Hindrik Sijens yn: Friesch Dagblad; ISSN 1574-082X.
 • Wrâld leit iepen mei digitale ferzy [Wurdboek fan de Fryske taal] (2010) mei H. Sijens yn de Ljouwerter Krante
 • A small language, a large dictionary (2010)
 • Proceedings of the XIV Euralex International Congress (2010) mei T. Schoonheim
 • De Geïntegreerde TaalBank, (2010) mei H. Sijens, P. Duijff en F.J. van der Kuip
 • Alpita de Jong, Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving, Hilversum (2009), Verloren, 480 s. ISBN 978-90-8704-134- 2. [Review of: (2009) Alpita de Jong, Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum (2009), Verloren, ISBN 978-90-8704-134- 2. (2010) yn: Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 59, 166 - 170. Ryksuniversiteit Grins; ISSN 0042-1235
 • Joost Halbertsma, Latin, and the Lexicon Frisicum (2010), mei John Considine yn: Adventuring in Dictionaries.New Studies in the History of Lexicography, 238 - 255
 • Wurdetellerij (2010) yn: De Moanne 9 (1) ISSN 1571-4020
 • Wurdboekko (2010) yn: De Moanne 9 (2) ISSN 1571-4020
 • Welcome to the Online Dictionary of the Frisian Language (2010)
 • Wrâld leit iepen mei digitale ferzy 'Wurdboek fan de Fryske taal (2010) mei H. Sijens yn: de Ljouwerter Krante
 • Halbertsma, Ingelsken en Friezen (2009) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 8 (7), 40 - 41. ISSN 1571-4020.
 • Voorbeelden in het Lexicon Frisicum (2009) mei Beijk, Egbert; Colman, Lut; Göbel, Marianne; Heyvaert, Frans; Schoonheim, Tanneke; Tempelaars, Rob; Waszink, Vivien yn: Fons Verborum. Feestbundel Fons Moerdijk, 25 - 35
 • Anatoly Liberman, An Analytic Dictionary of English Etymology. An Introduction. With the Assistance of J. Lawrence Mitchell. University of Minnesota Press. Minneapolis / London. 2008. Includes bibliographical references and indexJoost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon Frisicum yn: Trefwoord, 2009, 1 - 3. Matthias de Vries-Genootschap; ISSN 0929-6883
 • Halbertsma, Justus (Joost, Joast) Hiddes, (2009) mei Harro Stammerjohann yn: Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. Second edition, revised and enlarged., 599 - 600
 • Het Lexicon Frisicum (1872) als uiting van cultureel nationalisme (2008) yn: It Beaken, ¾ (69), 97 - 117. Fryske Akademy. ISSN 0005-738X.
 • Halbertsma, Ingelsken en Friezen (2009) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 8(7), 40 - 41. ISSN 1571-4020.
 • J.H. Halbertsma, J. Grimm en Matthias de Vries over sexualia in het woordenboek, yn: Trefwoord, 7. Matthias de Vries-Genootschap. ISSN 0929-6883
 • Frysk Hânwurdboek, apart en unyk, yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 8(1), 13 - 15; ISSN 1571-4020
 • Halbertsma en de etymologie van tsjoene, mei Rob Tempelaars, J. Engelsman, J. Kruijsen, E. Sanders yn: Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde, 42 - 46
 • Language web for Frisian. Electronic Lexicography in the 21st Century Thinking Outside the Paper Proceedings of the Elex 2013 Conference 17 19 October 2013 Tallinn Estlân (2013)
 • Boekbespreking - Sterkenburg, Piet van, Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. Schiedam, Scriptum, 2011. ISBN 978 9055 948 376; (2012)
 • Fouten en eufemismen (2009) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 8(9); ISSN 1571-4020
 • Heit, wat is ferlyfd? [Review fan: M Wynstra (2008) Myn twadde Fryske Van Dale] (2008) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 7(8), 44 - 44. ISSN 1571-4020.
 • Voorbeelden in het Lexicon Frisicum (2009) mei: Beijk, Egbert; Colman, Lut; Göbel, Marianne; Heyvaert, Frans; Schoonheim, Tanneke; Tempelaars, Rob; Waszink, Vivien yn: Fons Verborum. Feestbundel Fons Moerdijk, 25 – 35
 • Woordenboek goed voor je carrière [Review fan: (2008) Van Dale woordenboek Nederlands voor vmbo en mbo] (2008) yn: De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd, 5 (7), 13 - 13. ISSN 1571-4020
 • Joost Halbertsma's veldwerk voor het Lexicon Frisicum (1872) (2008) yn: Ontheven aan de tijd. Linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf bij zijn zestigste verjaardag, 181 - 190
 • Joost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon Frisicum (2008) yn: De Vrije Fries, 88, 167 - 188. Koninklijk Fries Genootschap; ISSN 0923-6279
 • Het Lexicon Frisicum (1872) als uiting van cultureel nationalisme (2008) yn: It Beaken, 3/4(69), 97 - 117. Fryske Akademy; ISSN 0005-738X
 • Janneke Spoelstra, Jantsje Post, Arjan Hut (2007) Prisma Woordenboek Fries, yn: It Beaken, 3/4(69), 150 - 153. Fryske Akademy; ISSN 0005-738X
 • J. H. Halbertsma: Sexual Language and the ‘Lexicon Frisicum’ (1872) (2006) yn: Dictionaries: journal of the Dictionary Society of North America, 27, 21 - 35; ISSN 0197-6745
 • Tjalling Halbertsma (1829-1894) en het Lexicon Frisicum (1872), (2005) yn: It Beaken, 67, 137 - 164. Fryske Akademy. ISSN 0005-738X
 • Lectori Benevolo (2005) yn: It Beaken. Fryske Akademy. ISSN 0005-738X
 • Joast Halbertsma en it Woordenboek der Nederlandsche Taal (2001), mei R.H. Bremmer, L.G. Jansma en P. Visser yn: Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker, 241 – 256
 • Lexicography of modern Frisian (2001) mei H.H. Munske yn: Handbuch des Friesischen. Handbook of Frisian Studies, 148 - 155
 • Frysk-Ingelsk wurdboek / Frisian-English dictionary. With a corresponding English-Frisian Wordlist (2000)
 • De leksikografy fan it Nijfrysk (1999) yn: In skiednis fan 'e Fryske taalkunde, 191 – 212
 • In skiednis fan'e Fryske taalkunde (1999) mei Rolf H. Bremmer jr. (this volume presents the first detailed survey of the history of Frisian linguistics, ranging from Old Frisian to social linguistics, from early modern grammarians and philologists to modern dialectologists. All three major varieties of Frisian (West, East and North) have been covered)
 • The dictionary representation of the Westerlauwers Frisian modal particle doch (1996) mei A. Petersen, H.F. Nielsen yn: A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday, 7 August 1996 (= Nowele, vol. 28/29), 69 - 79
 • Nijsfrysk. Oer taal en ynhâld fan 'e radionijsútstjoerings fan Omrop Fryslân (1994) yn: It Beaken, 56, 253 - 280. Fryske Akademy; ISSN 0005-738X.
 • Iets over de lexicografie van het Westerlauwers Fries (1994) yn: Trefwoord, 9, 28 - 40. Matthias de Vries-Genootschap. ISSN 0929-6883
 • De struktuer en de ynhâld fan 'e Taaldatabank fan it Frysk, It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy (1993)
 • Gysbert Japicx. Wurden (1993) mei Jogchum Reitsma en W. Visser
 • De struktuer en de ynhâld fan 'e Taaldatabank (1993) mei J. Reitsma yn: It Beaken, 55, 55 - 82. Fryske Akademy; ISSN 0005-738X
 • Omkearwurdboek fan de Fryske taal (2e ed.) (1992), mei J. Reitsma en W. Visser
 • Nei in Frysk/Ingelsk wurdboek (1989) yn: It Beaken, 51, 135 - 155, Fryske Akademy ISSN 0005-738X
 • Omkearwurdboek fan de Fryske taal (1987), mei Jogchum Reitsma

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 1. Woordenboekmaker Anne Dykstra neemt afscheid Fryske Akademy, Omrop Fryslân, 16 juny 2015
 2. Fries in Google Translate, Fryske Akademy, 18 febrewaris 2016
 3. ‘Lexicon Frisicum’ vertaald voor sneupers en wetenschappers, Friesch Dagblad, 25 febrewaris 2020