Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Age Tjepke Ruurd Sixma baron van Heemstra (Oentsjerk, 24 july 1801- Feankleaster op Fogelsanghstate, 20 maaie 1862) wie ûnder oaren grytman en boargemaster fan Kollumerlân fan 7 maaie 1850 oant desimber 1861 en lid fan Provinsjale Steaten.

Hy wie troud mei Anna Adriana Cornelia van Halteren.