A.A. Verdenius

Ut Wikipedy
Prof. Dr. A.A. Verdenius, opfolger fan Prof. F.A. Stoett, 1933

Andries Anton Verdenius (Drachten, 7 maart 1876 - Arnhim, 18 oktober 1950 ) wie in skriuwer. As twadde soan fan fiif bern fan in Drachtster skoalhaad gie er lykas syn bruorren nei de Rykskweekskoalle yn Grins. Nei it beheljen fan de steatsakte studearre hy Nederlânske letteren yn Amsterdam. Yn 1917 promovearre hy op it proefskrift: in útjefte fan Jakob fan Maerlant syn Heimelijkheid der Heimelijkheden. Syn stúdzjes oer de taal fan Bredero en Vondel lutsen al gau de oandacht. Hy wurke as heechlearaar oan de Universiteit fan Amsterdam. Yn Drachten is in strjitte nei him neamd.

Biografyen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1941)
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, *Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951 (1950/51)
 • Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en J. Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Wurken[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Over de inclinatie in het Middelnederlandsch (1924)
 • Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie (1933)
 • Het h-phomeen in het 17de-eeuwse Amsterdams (1943)
 • In de Nederlandse taaltuin (1943)
 • Studies over zeventiende eeuws: verspreide opstellen en aantekeningen (1946)

Utjeften[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Heimelijkheid der heimelijkheden (1917)
 • Granida (1940)

Primêre teksten[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • mei C.R. de Klerk, J.D. Meerwaldt, L.C. Michels, J. Prinsen J.Lzn, Leo Simons, J.F.M. Sterck en C.G.N. de Vooys, ‘Het leven van Vondel door Dr. J.F.M. Sterck 1660-1663’ Yn: De werken van Vondel. Diel 9. 1660-1663 (1936)
 • mei J.D. Meerwaldt, ‘Sofokles Herkules in Trachin.’, ‘Herkules in Trachin bewurke troch Dr. J.D. Meerwaldt en Prof. Dr. A.A. Verdenius’ Yn: De werken van Vondel. Diel 10. 1663-1674 (1937)
 • mei J.D. Meerwaldt, De werken van Vondel. Diel 8. 1656-1660 (1935)
 • Mei J.D. Meerwaldt, ‘Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. ’, ‘Feniciaensche bewerkt door Dr. J.D. Meerwaldt en Prof. Dr. A.A. Verdenius’ Yn: De werken van Vondel. Diel 10. 1663-1674 (1937)
 • mei J.D. Meerwaldt, ‘J.v. Vondels Ifigenie in Tauren Uit Euripides.’, ‘Ifigenie in Tauren Bewerkt door Dr. J.D. Meerwaldt en Prof. Dr. A.A. Verdenius’ Yn: De werken van Vondel. Diel 10. 1663-1674 (1937)
 • mei L.C. Michels, H.W.E. Moller, J. Prinsen J.Lzn en Leo Simons, ‘Aan den lezer over de bewerking van deel V en van de beide volgende deelen’ Yn: De werken van Vondel. Diel 5. 1645-1656 (1931)
 • mei L.C. Michels, H.W.E. Moller, J. Prinsen J.Lzn en Leo Simons, ‘Het leven van Vondel door Dr. J.F.M. Sterck VI 1656-1660’ Yn: De werken van Vondel. Diel 6. Vondels Vergilius-vertalingen (1932)
 • mei A.A. van Schelven, ‘Kleine mededeelingen.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 44 (1925)
 • ‘Wat het hy te doen?’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 24 (1930)
 • ‘Over mogelike spelvormen onzer j-pronomina in Middelnederlandse en 17de-eeuwse taal.(Een bijdrage tot de geschiedenis onzer aanspreekvormen).’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 49 (1930)
 • ‘Aantekeningen bij Breero's kluchten.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49 (1930)
 • ‘Aantekeningen bij Breero's kluchten.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 49 (1930)
 • ‘Iets uit de geschiedenis van de bilabiale W in het Nederlands.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 24 (1930)
 • ‘Afwijkende lezingen’ Yn: De werken van Vondel. Diel 7. Oersettings út it Latyn fan Vergilius, Horatius en Ovidius (1934)
 • ‘F.A. Stoett (Leeuwarden 5 Mei 1863 - Nijmegen 27 April 1936)’ Yn: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1938 (1938)
 • ‘Koning Edipus Oude drukken en afwijkende lezingen’ Yn: De werken van Vondel. Diel 8. 1656-1660 (1935)
 • ‘Trijntje Cornelis, Vs. 1386.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 24 (1930)
 • ‘Een woord vooraf’ Yn: De werken van Vondel. Diel 6. Vondels Vergilius-vertalingen (1932)
 • ‘[Opgenomen uit het zevende deel] Afwijkende lezingen’ Yn: De werken van Vondel. Diel 6. Vondels Vergilius-vertalingen (1932)
 • ‘Een merkwaardig werkwoord tuigen.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 48 (1929)
 • ‘De Spaansche Brabander.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 44 (1925)
 • ‘Over de aanspreekvorm ie (i-j) in onze oostelike provincieën.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 45 (1926)
 • ‘Vreemde taalelementen in onze kluchten en blijspelen.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 21 (1927)
 • ‘De vorm kyn(t)s bij Bredero.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 44 (1925)
 • ‘De ontwikkelingsgang der Hollandse voornaamwoorden je en jij.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 43 (1924)
 • ‘Lexicologische aanteekeningen bij stichtelijk proza uit de Middeleeuwen.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 41 (1922)
 • ‘Lexicologische aanteekeningen bij stichtelijk proza uit de Middeleeuwen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 42 (1923)
 • ‘Over de inclinatie in het Middelnederlandsch.(Naar aanleiding van Oostmiddelnederlandsche vormen als gaedet, regendet enz.).’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 43 (1924)
 • ‘Valcooch's regel der Duytsche schoolmeesters.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 21 (1927)
 • ‘Bredero's Spaansche Brabander, vs. 5.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 21 (1927)
 • ‘Daalders-editie van Maerlant.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 23 (1929)
 • ‘Het 17de-eeuwse versterkingswoord ong(e)naartich.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 23 (1929)
 • ‘Lexicologische aanteekeningen bij stichtelijk proza uit de Middeleeuwen.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 40 (1921)
 • ‘Als ik opspring, so waecht het al.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 23 (1929)
 • ‘Slaan en zalven.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 22 (1928)
 • ‘Met iemand toeslaan, opslaan, omslaan.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 46 (1927)
 • mei C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 22 (1928)
 • ‘Aantekeningen bij Breero's kluchten.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 48 (1929)

Sekundêre literatuer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Jan Koopmans, ‘Boekbeoordeling.’ Yn: De Nieuwe Taalgids. Jiergong 11 (1917)
 • J.W. Muller, ‘Nog een en ander over Bredero's Spaenschen Brabander.’ Yn: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jiergong 44 (1925)
 • W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk VIIIVondel's vertalingen van de ‘Aeneis’’ Yn: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)

Keppeling om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]