Beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân

Ut Wikipedy
Gean nei: navigaasje, sykje
Sleat

Beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân binne ûnder te ferdielen yn de Fryske alve stêden, dy't allegear beskerme stedsgesicht binne, en de oare plakken dy 't beskerme doarpsgesicht binne.

Yn 1991 wienen der respektivelik 11 en 43 beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân. Sûnt dy tiid binne der noch in tal by komd.

Beskerme stedsgesicht[bewurkje seksje | edit source]

Ljouwert, Snits, Drylts , Sleat, Starum, Hylpen, Warkum , Boalsert, Harns, Frjentsjer en Dokkum.

Beskerme doarpsgesicht[bewurkje seksje | edit source]

Achlum, Balk, Ballum, Burdaard, Koarnwert, Dronryp, Ie (Dongeradiel), Ferwert, Goaiïngea, Gordyk, Grou, Hallum, Heech, Hegebeintum, Holwert, Húns, Hollum, Jannum, Jelsum, Kollum, Langwar, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Mitselwier, Nes (It Amelân), Koarnwertersân, Kimswert, Makkum, Moddergat, Nijlân, Aldeberkeap, Aldeboarn, Easterein, East-Flylân, Aldebiltsyl, Piaam, Penjum, Poppenwier, Rien, Skraard, Skettens, Skiermûntseach (plak), Warstiens, Weidum, Wergea en Wâldsein.

Sjoch ek[bewurkje seksje | edit source]

Literatuer[bewurkje seksje | edit source]

  • Wijnsma, A.J. Beschermde dorpsgezichten in Friesland (1991), Ljouwert, Stifting Monumint fan de Moanne, ISBN 90-73845-05-X